ASLEN EDU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ASLEN EDU olarak şirketimiz, kişisel verileri işleme faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirmekte ve kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermektedir. 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, İşlenme Amacı ve Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz, KVKK kanuna uygun olarak ve mevzuatta çizilen sınırlar dahilinde ve Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanabilmektedir. Şirketimiz internet siteleri, sosyal medya hesapları ve internet reklam mecraları, fuarlar, ofis ziyaretleri, telefon aramaları, yüz yüze görüşmeler, seminerler ile şirketimizle her türlü iletişimde bulunan potansiyel müşterilerimizin, öğrenci adaylarımızın, halihazırdaki müşterilerimizin ve öğrencilerimizin kişisel bilgileri ve bu bilgelerin yer aldığı çeşitli evraklar işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme şartları KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde sayılmış olup, şirketimiz kanunda tanımlı şekliyle Veri Sorumlusu sıfatıyla veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. 2. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılabilmesi ve Aktarım Amaçları Şirketimiz tarafından toplanılan kişisel verileriler şeffaflık ve açıklık ilkesi uyarınca, aşağıda belirtilen iki ana amaç çerçevesinde işlenmektedir; a) İşletme faaliyetlerimizin yerine getirilmesi b) İç denetim mekanizmasının çalıştırılarak şirket içi bilgi güvenliğini sağlamak. Toplanan kişisel verileriniz, sizlere gerekli hizmeti verebilmek veya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, veri sahiplerinin işlemleri dahilinde irtibat halinde olduğumuz kurumlar, acenteler, sigorta şirketleri, uçak bileti firmaları, öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda başvuru yapılan okullar, yurt dışı ve yurt içindeki kurumlar, seyahat yapılacak ülkelerin vize başvurusunda kullanılan online sistemler ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Potansiyel müşterilerimizin verileri de ürün ve hizmetlerimizin sizin beğeninize sunulması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve şirket sahiplerimizin hissedarı olduğu şirketlere aktarılabilecektir. 3. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı yöntemlerle, bu kanalları kullanarak, sizlere iyi hizmet sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilecek ve aktarılabilecektir. 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Aslen Edu’ya başvurarak kendiniz ile ilgili: a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Sizler, Kanun ve yürürlükteki sair mevzuat gereği yukarıda sayılan haklarınız kapsamında taleplerinizi ve kimliğinizi ispat edici belgeler ile beraber yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınızı [email protected] adresine e-posta atarak veya; Esentepe, Talatpaşa Caddesi No:5 Şişli/İstanbul adresine posta yolu ile yönlendirebilirsiniz. Yaptığınız başvurular talebinizin detaylarına göre değişmekle beraber en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Açık Rıza veya Onay Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak ofis adresinde veya web sitesi (www.aslenedu.com) üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum. Ad, Soyad ve Unvan: Aslı Eren Web Adresi : https://aslenedu.com/ E-mail : [email protected] Telefon Numarası : 0 (532) 427 12 52 Adres : Esentepe, Talatpaşa Caddesi No:5 Şişli/İstanbul